Witaj na stronie Przedszkola 237

Przedszkole 237 im. Warszawskiej Syrenki jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dla dzieci od 3 do 6 lat. Organem prowadzący jest m. st. Warszawa. Opiekę merytoryczną sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję edukacji osadzamy na głęboko rozumianym dialogu wszystkich wokół dzieci, rodziców, nauczycieli, ludzi z dalszego otoczenia, dialogu otwierającego szansę na współtworzenie warunków wzrastania w społeczeństwo i poznawania siebie. Osiągniemy to, angażując całe środowisko w realizację założonych celów.

Dzięki takim działaniom wierzymy, że udaje nam się osiągnąć wspólnie z rodzicami zamierzone efekty. Naczelnym zdaniem, naczelnym celem jest osiąganie przez dzieci gotowości szkolnej i umożliwienie im odnoszenia sukcesów, na miarę ich własnych możliwości.

Co nas wyróżnia?

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Bardzo dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno pedagogiczna
 • Strona internetowa
 • Różnorodne możliwości kontaktu z nauczycielami (rozmowy indywidualne, email)
 • Warsztaty okazjonalne dla rodziców i dzieci (organizowane z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń)
 • Warsztaty szkoleniowe dla rodziców 
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 letnich
 • Zajęcia otwarte
 • Zajęcia specjalistyczne (terapia pedagogiczna, zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej)
 • Teatr Rodzicielski
 • Realizacja międzynarodowych projektów e-twining oraz Comenius
 • Różnorodne metody nauczania i wychowania:

- systematycznie wdrażane Programy Edukacji Matematycznej 

- Plan Daltoński

-  Koncepcję Inteligencji Wielorakich

- Program TABLIT opracowany w ramach projektu Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Ponadto wszystkie nauczycielki wprowadzają metody Pedagogiki Zabawy, Metody Dobrego Startu, elementy Odimiennej Metody Nauki Czytania Ireny Majchrzak, Metody Ruchu Rozwijającego